โรงเรียนบางละมุง   |  BANGLAMUNG SCHOOL

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบางละมุง

BLM

โรงเรียนบางละมุงตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 กันยายน  พ.ศ. 2491  โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ ให้ชื่อว่าโรงเรียนบางละมุงโดยใช้อักษรย่อว่า “ช.บ.10” เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ยังไม่มีอาคารเรียน อาศัยเรียนอยู่ที่  โรงเรียนบ้านนาเกลือ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โดยมีนายนิล นพภาลัย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาเกลือรักษาการครูใหญ่โรงเรียนบางละมุง อีกตำแหน่งหนึ่ง)

ปี พ.ศ.2492 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ห้องเรียนในที่ราชพัสดุจำนวน 18 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างที่ว่าการอำเภอบางละมุงกับโรงเรียนบ้านนาเกลือและในปีนี้ได้เปิดสอน

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ปี  พ.ศ. 2497    โอนสังกัดจากกองการมัธยมศึกษา ไปสังกัดกองการศึกษาพิเศษ   กรมสามัญตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมด้านหัตถศึกษามากขึ้น โรงเรียนจึงได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องมือช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ  ทำให้เกิดความพร้อมในการเรียนการสอนมากขึ้น

ปี  พ.ศ. 2512    ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดี  โดยนายเหลือ  ทองพันชั่ง  ตำแหน่งครูใหญ่   และด.ญ.อุทัยวรรณ  ตั้งมั่นสกุล ได้รับรางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่นของเขต

การศึกษา 12

ปี  พ.ศ. 2517    ได้เข้าร่วมโครงการยูนิเซฟ  โดยรับความช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ การเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก  เช่น อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  หัตถศึกษา ฯลฯ

ปี  พ.ศ. 2529    ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี  พ.ศ. 2542    ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล ISO – 14001

ปี  พ.ศ. 2543    ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแบบอย่างโครงการรุ่งอรุณเพื่ออนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน

สหวิทยาเขตอุดมศักดิ์  เพื่อประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2544     ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 12

กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ.2545  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสะอาดของสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย เพื่อการใช้ทรัพยากรในโรงเรียน

ปี  พ.ศ. 2546  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอบางละมุง

ปี  พ.ศ. 2547  ได้รับรางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน”  ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์ของกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน “เร่งสู่ฝัน” (Fast Track) ของจังหวัดชลบุรี ได้ผ่านประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 1

ปี  พ.ศ. 2548 ได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ปี  พ.ศ.  2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม (ศธ 04006/2275)

ปี  พ.ศ.  2550 ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2

ปี พ.ศ.  2551    ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดชลบุรี โครงการประกวดธนาคารขยะ  รีไซเคิล ปีที่ 2 ของกรมส่งเสริมคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

ของจังหวัดชลบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3

ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของจังหวัดชลบุรี

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง(ยอดนิยม) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยของจังหวัดชลบุรี

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาจากสมาคมสิ่งแวดล้อมไทย 

ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดจากสำงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนอาเซียนศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดชลบุรี ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการคัดเลือก เป็นสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(รักษามาตรฐาน “โรงเรียนสีเขียว”) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการนำเสนอผลงานแสดงความเข้มแข็ง การเป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียนได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน

      ปี พ.ศ. 255ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมทางบวกคนวัยทีน ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      ได้รับรางวัล “สถานศึกษาเยาวชนดีเด่นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปปส.)

      ได้รับรางวัล “สถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

      ปี พ.ศ.2559 ได้รับรางวัล  MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาอนุรักษ์มรดกไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ

      ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards: SCQA) แสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน

      ปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค(ภาค 9) จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ได้รับรางวัล “โรงอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร” ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน ประจำปี  2560 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

      ได้รับโล่เกียรติยศรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET)  ประจำปี  พ.ศ.2560 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ม.4-6 จากงานมหกรรมวิชาการ 46ICT

ปี พ.ศ.2561 ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน จากองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ได้รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปีการศึกษา 2560 (ได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2561) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ.2562   ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรม “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” จากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 14/2562 หน่วยพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับรางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข