โรงเรียนบางละมุง   |  BANGLAMUNG SCHOOL

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

IDENTITY

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รูปเรือลอยอยู่กลางน้ำทะเล  ล้อมรอบด้วยตัวอักษร นตฺถิปญฺญา  สมา  อาภา  
หมายถึง แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี  ซึ่งเป็นคติพจน์ของโรงเรียนบางละมุง
วงกลม 
หมายถึง  ความมุ่งหมายร่วมกัน  ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามคุณค่าแห่งศาสนาธรรม วัฒนธรรม  และวิชาความรู้ขณะเดียวกันก็หมายถึงการรวมศรัทธาธรรมกับความรักของผู้ปกครอง  เมตตาธรรมของครู  และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน

รูปเรือลอยอยู่กลางน้ำทะเล 
หมายถึง พาหนะที่พาเราฝ่าอุปสรรคไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จ

ปรัชญาโรงเรียน

“ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้ำใจดีมีจิตอนุรักษ์ ปราศจากยาเสพติด”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของนักเรียน

“เป็นเลิศทางวิชาการ”

“ใฝ่เรียนรู้”

สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อ


บ.ม.


ดอกไม้
ประจำโรงเรียน

"ดอกเฟื่องฟ้า"