วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

VISION

 “แหล่งสร้างคนดี   เทคโนโลยีเลิศล้ำ 

ผู้นำวิชาการ   มีมาตรฐานสากล”

VISION MEANING

“แหล่งสร้างคนดี”

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าของพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“เทคโนโลยีเลิศล้ำ”

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีอย่างรุดหน้าเป็นผู้นำในการผลิตและเลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

“ผู้นำวิชาการ”

การจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

“มีมาตรฐานสากล”

การจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และความสามารถตามมาตรฐานสากล