โรงเรียนบางละมุง   |  BANGLAMUNG SCHOOL

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2566 - 2570

VISION

 “สถานศึกษาปลอดภัย   ก้าวไกลเทคโนโลยี

มีมาตรฐานสากล   สร้างเยาวชนคุณภาพ”

VISION MEANING

“สถานศึกษาปลอดภัย”

การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน  ครูและบุคลากร ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยคุกคาม 7 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง โรคอุบัติใหม่

อาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

“ก้าวไกลเทคโนโลยี”

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีอย่างรุดหน้า เป็นผู้นำในการผลิตและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา

“มีมาตรฐานสากล”

การงบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความสามารถตามมาตรฐานสากล

“สร้างเยาวชนคุณภาพ”

การจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม